دکلمه ای از مرحوم آقاسی درباره دفاع مقدس

بخشی از شعر :

به نام خداوند مردان جنگ ......... دلیران چون شیر و ببرو پلنگ

به نام خداوند یاران دین ......... زشک رسته مردان اهل یقین

به نام یلان محمد نژاد ......... که شد شورشان قبطه گرد باد

.....

به نام کسانی کنم اقتدا که در خاک از آنهاست جوش و صدا

من و یاد یاران که سر باختند ......... ولی بر ستم گردن افراختند

سحر گاه اعزام یادش بخیر ......... وگردان گم نام یادش بخیر

لباسی که خاکی تر از خاک بود ......... ولی چون دل عاشقان پاک بود